Hà, Mạnh Hùng, và c.s. “BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ TỔNG QUAN Y VĂN: ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO THỨ PHÁT DO CHẤN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 5, Tháng Sáu 2024, tr 108-15, doi:10.56535/jmpm.v49i5.678.