Đồng , Thị Thu Trang, và c.s. “BIẾN CHỨNG THẦN KINH CƠ Ở NGƯỜI BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 3, Tháng Ba 2024, tr 7-16, doi:10.56535/jmpm.v49i3.672.