Vũ, Học Huấn, và c.s. “KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ CÓ THỂ PHÒNG NGỪA, GIẢM GÁNH NẶNG TRÊN BỆNH NHÂN RUNG NHĨ”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 5, Tháng Sáu 2024, tr 155-63, doi:10.56535/jmpm.v49i5.663.