Trần, T. P., và V. M. Chử. “NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ HỆ NANO LIPID RẮN CHỨA CELECOXIB VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ MỘT SỐ DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ VÚ IN VITRO”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 2, Tháng Hai 2024, tr 35-45, doi:10.56535/jmpm.v49i2.662.