Nguyễn, T. A., H. P. Hồ, M. C. Phạm, V. N. Nguyễn, V. A. Lê, và V. T. Trần. “KẾT QUẢ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM QUÂN Y TẠI ĐẢO NAM YẾT QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA GIAI ĐOẠN 2004 - 2023”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 2, Tháng Hai 2024, tr 131-42, doi:10.56535/jmpm.v49i2.656.