Trần, Thị Hồng Nhung, và c.s. “DI CĂN MANH TRÀNG TỪ UNG THƯ PHỔI NGUYÊN PHÁT: MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG HIẾM GẶP VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 5, Tháng Sáu 2024, tr 145-54, doi:10.56535/jmpm.v49i5.568.