Phạm, H. T., X. C. Hoàng, T. B. T. . Võ, T. S. Trịnh, và N. B. Đỗ. “TẠO DÒNG TẾ BÀO LAI SINH KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG KHÁNG KHÁNG NGUYÊN NS1 CỦA 4 TÝP VI RÚT DENGUE Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 1, Tháng Giêng 2024, tr 26-35, doi:10.56535/jmpm.v49i1.489.