Nguyễn, T. N., T. B. Nguyễn, T. K. Nguyễn, Q. H. Nguyễn, V. C. Phạm, Đăng M. Lê, V. T. Trần, Đắc K. Nguyễn, và T. K. D. Nguyễn. “CA LÂM SÀNG SỐT THẦN KINH SAU CHẤN THƯƠNG TUỶ SỐNG”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 48, số p.h 8, Tháng Mười 2023, tr 45-50, doi:10.56535/jmpm.v48i8.486.