Nguyễn, Minh Tuấn, và c.s. “BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ BIẾN THỂ GEN Ở NGƯỜI BỆNH HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NÃO”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 48, số p.h 8, Tháng Mười 2023, tr 5-15, doi:10.56535/jmpm.v48i8.480.