Nguyễn, Quang Huy, và c.s. “GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA NỒNG ĐỘ GFAP HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 48, số p.h 8, Tháng Mười 2023, tr 110-9, doi:10.56535/jmpm.v48i8.457.