Phạm, N. T., Đức T. Đỗ, H. D. Cao, T. V. T. Lê, T. P. L. Trần, và V. K. Kiều. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN RỐI LOẠN GIẤC NGỦ Ở BỆNH NHÂN COVID-19”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 48, số p.h 8, Tháng Mười 2023, tr 91-98, doi:10.56535/jmpm.v48i8.453.