Nguyễn, Trọng Phúc, và c.s. “THIẾT LẬP QUY TRÌNH TINH SẠCH VÀ NUÔI CẤY TĂNG SINH KHỐI TẾ BÀO GIẾT TỰ NHIÊN PHÂN LẬP TỪ MÁU NGOẠI VI BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 48, số p.h 8, Tháng Mười 2023, tr 16-25, doi:10.56535/jmpm.v48i8.446.