Do, T. L. Q., H. T. Ho, D. U. Nguyen, và T. T. Hoang. “CORRELATION BETWEEN INTRAHEPATIC CccDNA AND SERUM HBV PgRNA IN TREATMENT-NAÏVE CHRONIC HEPATITIS B PATIENTS”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 48, số p.h 8, Tháng Mười 2023, tr 120-3, doi:10.56535/jmpm.v48i8.445.