Nguyen, Duy Anh, và c.s. “THE POST-OPERATIVE ANALGESIC EFFECTIVENESS OF A NEFOPAM AND FENTANYL MIXTURE IN PATIENTS UNDERGOING SPINAL FUSION SURGERY”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 48, số p.h 8, Tháng Mười 2023, tr 142-53, doi:10.56535/jmpm.v48i8.430.