Nguyen, D. A., H. N. Tran, N. T. Nguyen, V. K. Tran, T. N. Trinh, và A. D. Vu. “THE POST-OPERATIVE ANALGESIC EFFECTIVENESS OF A NEFOPAM AND FENTANYL MIXTURE IN PATIENTS UNDERGOING SPINAL FUSION SURGERY”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 48, số p.h 8, Tháng Mười 2023, tr 142-53, doi:10.56535/jmpm.v48i8.430.