Đỗ, Đức Thuần, và c.s. “MỐI LIÊN QUAN GIỮA KHẢ NĂNG Y TẾ CƠ SỞ VÀ LÂM SÀNG VỚI THỜI GIAN ĐẾN VIỆN Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 48, số p.h 8, Tháng Mười 2023, tr 37-44, doi:10.56535/jmpm.v48i8.424.