Dương, H. N., X. N. Vũ, X. T. Nguyễn, V. H. Nguyễn, và C. T. Lương. “THE ASSOCIATION BETWEEN SERUM SOLUBLE ST2 CONCENTRATION AND SOME CLINICAL AND SUBCLINICAL INDICES IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE”. Tạp Chí Y Dược học quân sự, vol 48, số p.h 6, Tháng Tám 2023, tr 126-3, doi:10.56535/jmpm.v48i6.402.