Trương Thị, Thu Hiền, và c.s. “DIBENZOCYCLOOCTADIENE LIGNANS ISOLATED FROM THE ROOTS OF SCHISANDRA CAULIFLORA AND THEIR NITRIC OXIDE INHIBITION ACTIVITY ON LPS STIMULATED RAW 264.7 CELLS”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 48, số p.h 6, Tháng Tám 2023, tr 114-25, doi:10.56535/jmpm.v48i6.383.