Trần, Bảng Đại. “ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN B MẠN TÍNH: HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 48, số p.h 6, Tháng Tám 2023, tr 5-15, doi:10.56535/jmpm.v48i6.370.