Nguyễn, Duy Ánh, và c.s. “NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI TỪ THÁNG 6 2018 - 02 2023”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 48, số p.h 6, Tháng Tám 2023, tr 40-48, doi:10.56535/jmpm.v48i6.361.