Vũ Nhất Định, và c.s. “THÔNG BÁO LÂM SÀNG: ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VÀ KẾT QUẢ LẤY RUỘT HIẾN ĐỂ GHÉP QUA HAI TRƯỜNG HỢP”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 48, số p.h 6, Tháng Tám 2023, tr 105-13, doi:10.56535/jmpm.v48i6.341.