[1]
Đỗ Đạt Lê, T. L. Đoàn, Đình H. Nguyễn, V. T. Nguyễn, D. T. Đào, và D. K. Nguyễn, “GIÁ TRỊ CỦA SINH THIẾT THẬN DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN U THẬN”, jmpm, vol 49, tr 112-120, tháng 4 2024.