[1]
N. M. Lê, T. X. Nguyễn, và X. H. Nguyễn, “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM CÁC TỔN THƯƠNG VÚ ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN BẰNG SINH THIẾT KIM LỚN”, jmpm, vol 49, tr 190-200, tháng 4 2024.