[1]
T. T. Phạm, N. Định Vũ, và A. T. Phùng, “NGHIÊN CỨU GÓC NGHIÊNG VÀ GÓC XOAY NGOÀI LỒI CẦU ĐÙI TRÊN PHIM CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH Ở NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH”, jmpm, vol 49, tr 128-135, tháng 4 2024.