[1]
H. L. Lê, L. L. Lê, T. H. Phạm, T. H. M. Bùi, T. H. Ngô, và T. N. Viên, “GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM ĐỊNH LƯỢNG MỠ GAN BẰNG KỸ THUẬT LFQ ĐỂ ĐÁNH GIÁ GAN NHIỄM MỠ CÓ THAM CHIẾU VỚI MRI-PDFF”, jmpm, vol 49, tr 213-222, tháng 4 2024.