[1]
T. Điệp Nguyễn, T. P. Phạm, và D. H. Nguyễn, “GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ KHUẾCH TÁN TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT U NGUYÊN BÀO TỦY VÀ U MÀNG NÃO THẤT VÙNG HỐ SAU Ở TRẺ EM”, jmpm, vol 49, tr 180-189, tháng 4 2024.