[1]
N. Q. Nguyễn, T. D. Lê, và D. H. Nguyễn, “GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU PREVEDELLO TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN CO GIẬT NỬA MẶT NGUYÊN PHÁT”, jmpm, vol 49, tr 162-171, tháng 4 2024.