[1]
T. M. Hoàng, Đình Âu Hoàng, T. L. Đào, và T. L. Lê, “BÁO CÁO CA BỆNH HIẾM GẶP: CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CHẨN ĐOÁN VIÊM PHÚC MẠC XƠ HÓA KẾT BỌC NGUYÊN PHÁT ”, jmpm, vol 49, tr 121-127, tháng 4 2024.