[1]
B. T. Lại và C. T. Hồ, “KẾT QUẢ DẪN LƯU DỊCH Ổ BỤNG DƯỚI SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP”, jmpm, vol 49, số p.h 5, tr 182–191, tháng 6 2024.