[1]
D. T. Nguyễn, V. S. Vũ, M. D. Lành, và A. T. Phùng, “ĐẶC ĐIỂM BIẾN THỂ GIẢI PHẪU ĐA GIÁC WILLIS TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY Ở BỆNH NHÂN CÓ VÀ KHÔNG CÓ ĐỘT QUỴ NÃO”, jmpm, vol 49, tr 15-25, tháng 4 2024.