[1]
T. T. Trần, T. T. Lý, T. K. Trần, V. T. Đỗ, T. H. L. Lê, và V. M. Bùi, “NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP BỆNH THẬN MẠN TÍNH GIAI ĐOẠN CUỐI CÓ BỆNH BETA-THALASSEMIA ĐƯỢC GHÉP THẬN TỪ NGƯỜI CHO SỐNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN”, jmpm, vol 49, số p.h 5, tr 202–208, tháng 6 2024.