[1]
D. T. Nguyễn, H. N. Nguyễn, và C. T. Lương, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ ST CHÊNH LÊN NHẬP VIỆN MUỘN”, jmpm, vol 49, số p.h 3, tr 177-186, tháng 3 2024.