[1]
V. H. Cao, Q. H. Bùi, X. T. Đỗ, V. H. Đinh, V. L. Nguyễn, và Đ. K. Nguyễn, “NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA RỐI LOẠN GIẢ BỆNH Ở NAM QUÂN NHÂN”, jmpm, vol 49, số p.h 5, tr 137–144, tháng 6 2024.