[1]
Q. K. Trương và c.s., “GIÁ TRỊ CỦA TẢI LƯỢNG VIRUS BK TRONG TIÊN ĐOÁN BỆNH THẬN LIÊN QUAN ĐẾN VIRUS BK Ở BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN”, jmpm, vol 49, số p.h 5, tr 77–86, tháng 6 2024.