[1]
T. H. Nguyễn, Đ. T. Trương, và V. T. Phạm, “DẤU ẤN SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG MỘT SỐ BỆNH UNG THƯ THƯỜNG GẶP”, jmpm, vol 49, số p.h 5, tr 7–16, tháng 6 2024.