[1]
T. N. M. Nguyễn, N. L. Nguyễn, và Đ. H. Trần, “ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỔI VÀ VAI TRÒ TIÊN LƯỢNG CỦA NỒNG ĐỘ SpCO VÀO VIỆN TRÊN BỆNH NHÂN BỎNG HÔ HẤP”, jmpm, vol 49, số p.h 5, tr 192–201, tháng 6 2024.