[1]
A. T. Hoàng, T. M. Hoàng, T. H. Mai, H. D. Nguyễn, và V. T. Lê, “MỐI LIÊN QUAN GIỮA THIẾU MÁU VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103”, jmpm, vol 49, số p.h 5, tr 172–181, tháng 6 2024.