[1]
Đ. Đinh Việt, T. A. Bùi Đăng, M. Chử Văn, S. Hoàng Xuân, và H. Phạm Ngọc, “TÍNH AN TOÀN CỦA VẮC XIN NANOCOVAX PHÒNG COVID-19 TRÊN NGƯỜI VIỆT NAM TÌNH NGUYỆN”, jmpm, vol 49, số p.h 5, tr 36–45, tháng 6 2024.