[1]
A. T. Đỗ và Q. H. Nguyễn, “MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÀNG QUANG NÔNG BẰNG EPIRUBICIN NỘI BÀNG QUANG TẠI BỆNH VIỆN K”, jmpm, vol 49, số p.h 2, tr 361-369, tháng 2 2024.