[1]
M. Q. Nguyễn và c.s., “BÁO CÁO CA BỆNH: NẤM DA DO TRICHOPHYTON INDOTINEAE ĐẦU TIÊN TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM”, jmpm, vol 49, số p.h 5, tr 128–136, tháng 6 2024.