[1]
T. H. Đào, Đ. K. Nguyễn, và V. H. Phùng, “TỔNG KẾT CƠ CẤU THƯƠNG BINH TRONG KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ MIỀN BẮC VIỆT NAM (1964 - 1972)”, jmpm, vol 49, số p.h 3, tr 103–112, tháng 3 2024.