[1]
Q. H. Đặng, A. A. Blaginin, T. A. Lapshina, O. A. Anhienkov, V. H. . Lê, và X. K. Nguyễn, “THAY ĐỔI MỘT SỐ CHỈ SỐ SIÊU ÂM DOPPLER ĐỘNG MẠCH Ở HỌC VIÊN PHI CÔNG QUÂN SỰ KHI LUYỆN TẬP TRÊN MÁY MÔ PHỎNG QUÁ TẢI BAY STATOERGOMETR”, jmpm, vol 49, số p.h 2, tr 152-161, tháng 2 2024.