[1]
M. H. Hà, Đ. T. Lê, và V. Q. Lê, “BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ TỔNG QUAN Y VĂN: ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO THỨ PHÁT DO CHẤN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG”, jmpm, vol 49, số p.h 5, tr 108–115, tháng 6 2024.