[1]
Đ. K. Nguyễn, V. H. Phùng, A. T. Hoàng, Q. T. Trần, Đ. K. Trần, và T. H. Bùi, “THỰC TRẠNG VÀ MỐI LIÊN QUAN CỦA KHÍ HẬU ĐẾN MỘT SỐ BỆNH TRUYỀN NHIỄM THƯỜNG GẶP TẠI TỈNH LAI CHÂU (2016 - 2023)”, jmpm, vol 49, số p.h 5, tr 46–54, tháng 6 2024.