[1]
T. T. T. Đồng, S. Nhữ Đình, Đ. T. Nguyễn, và T. N. T. Trần, “BIẾN CHỨNG THẦN KINH CƠ Ở NGƯỜI BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE”, jmpm, vol 49, số p.h 3, tr 7–16, tháng 3 2024.