[1]
B. T. Lại, C. T. Hồ, và H. T. Nguyễn, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP DO TĂNG TRIGLYCERIDE”, jmpm, vol 49, số p.h 5, tr 97–107, tháng 6 2024.