[1]
T. H. Ngô, T. L. Nguyễn, V. T. Nguyễn, và V. M. Cấn, “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GÂY CHẾT TẾ BÀO UNG THƯ PHỔI CỦA VIRUS VACCINE SỞI PHỐI HỢP CISPLATIN IN VITRO”, jmpm, vol 49, số p.h 3, tr 87-95, tháng 3 2024.