[1]
T. A. Nguyễn, H. P. Hồ, M. C. Phạm, V. N. Nguyễn, V. A. Lê, và V. T. Trần, “KẾT QUẢ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM QUÂN Y TẠI ĐẢO NAM YẾT QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA GIAI ĐOẠN 2004 - 2023”, jmpm, vol 49, số p.h 2, tr 131-142, tháng 2 2024.