[1]
Đức M. Tống, H. T. Nguyễn, Đức Điển Nguyễn, V. K. Trần, Q. Từ, và T. A. Lê, “THỰC TRẠNG MỘT SỐ YẾU TỐ CỦA MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC TRẠM THU PHÍ ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC PHÁP VÂN - CẦU GIẼ”, jmpm, vol 49, số p.h 3, tr 113-123, tháng 3 2024.