[1]
N. B. Đào, C. T. Nguyễn, T. H. Nguyễn, và B. T. Tạ, “BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM 16S rRNA-real-time ExBP-RT-PCR TRONG CHẨN ĐOÁN LAO PHỔI MỚI”, jmpm, vol 49, số p.h 2, tr 227-234, tháng 2 2024.