[1]
V. N. Lê và V. P. Nguyễn, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ CĂN NGUYÊN VI SINH GÂY NHIỄM KHUẨN HUYẾT TRÊN BỆNH NHÂN XƠ GAN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103”, jmpm, vol 49, số p.h 2, tr 330-340, tháng 2 2024.